Amaç: Hepatit B virusu (HBV) infeksiyonu siroz ve hepatoselüler kanserin en sık nedenlerinden biridir. Tedavide interferonlar ve nükleoz(t)id analogları kullanılmakta olup, entekavir (ETV) ve tenofovir disoproksil fumarat (TDF) en güçlü oral antivirallerdir. Bu çalışmada hepatit B’ye bağlı sirozu olan ve daha önce antiviral tedavi almamış (naif) hastalarda ETV veya TDF tedavilerinin etkinliği ve güvenilirliği araştırılmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya kronik HBV infeksiyonuna bağlı karaciğer sirozu olan, tedavi-naif olup ilk tedavi rejimi olarak ETV veya TDF başlanmış olan toplam 58 hasta dahil edildi. Hastaların cinsiyet, yaş, Child-Pugh ve “model for end-stage liver disease” (MELD) skorları gibi demografik özelliklerinin yanı sıra bazal ve tedavinin 3, 6, 12, 18 ve 24. aylarındaki HBV DNA, HBsAg, HBeAg, serum alanin aminotransferaz, kreatinin, fosfor ve total kreatin kinaz seviyeleri kaydedildi. Takip periyodundaki ilaç yan etkileri ve siroz komplikasyonları da belirlendi. ETV ve TDF grupları tedavi yanıtları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: TDF ve ETV gruplarında sırasıyla 32 ve 26 hasta yer aldı. Her iki grupta hastaların çoğunluğu Child-Pugh sınıf A’ydı. Cinsiyet ve yaşa göre dağılım ve bazal laboratuvar parametreleri her iki grupta da benzerdi (p>0.05). HBV DNA’ları negatifleşen hastaların yüzdesi, sadece tedavinin altıncı ayındaki ETV grubunda anlamlı olarak daha fazla iken (p=0.04), 12., 18. ve 24. aylarda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar yoktu. Takip süresi sonunda (24. ayda) TDF grubundaki hastaların %100’ünde, ETV grubundakilerin ise %89’unda HBV DNA negatifti (p=0.31). Takip sürecinde her iki grupta da serum kreatinin seviyelerinde anlamlı artışlar olduğu gözlendiyse (p=0.04) de değerler normal sınırlar içerisinde kalmaktaydı ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0.71). Tedavi sonunda TDF grubunda ortalama MELD ve Child-Pugh skorlarında anlamlı azalmalar olduğu gözlendi (sırasıyla p=0.02 ve p=0.001). ETV grubunda ise ortalama Child-Pugh skorunda anlamlı azalma varken, MELD skorunda anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (sırasıyla p=0.003 ve p=0.14).

Sonuçlar: ETV ve TDF, HBV-pozitif sirozu olan daha önce tedavi almamış hastalarda oldukça güvenli ve etkindir. Her iki ilacın etkinliğinin benzer olduğu bulunmuştur.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): X.

Cite this article as: Alkan E, Akın M, Tuna Y. [Entecavir and tenofovir treatment in patients with hepatitis B virus-related cirrhosis: A comparison of results of two-year treatment]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 264-9. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2