Özet

Amaç: Bu çalışmada hematolojik malignitesi olan nötropenik hastalarda daptomisin (DAP)'in etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Haziran 2011-Nisan 2013 tarihleri arasında yetişkin hematoloji ünitesinde DAP alan nötropenik hastalar incelendi. Nötropeni, ciddi (<100 mm3), orta (101-499/mm3) ve hafif (500-1000/mm3) olarak sınıflandırıldı. DAP tedavisi sonrası klinik sonuçlar, kür, kısmi düzelme, tedavi başarısızlığı ve tedavi yanıtının değerlendirilememesi olarak dört grupta kategorize edildi. Klinik başarı ise kür ve kısmi düzelme olan hastaların toplamı olarak tanımlandı.

Bulgular: DAP kullanan 43 nötropenik hasta saptandı. Hepsinde hematolojik malignite vardı ve 21 (%48.8) hastada ciddi nötropeni mevcuttu. DAP öncesinde hastaların 40 (%93)’ının başka bir antibiyotik kullandığı tespit edildi. Hastalardaki en sık tanı, deri ve yumuşak doku infeksiyonu (n=32)’ydu. Hastaların 12 (%27.9)’sinde bir Gram-pozitif patojen izole edildi. En sık Gram-pozitif mikroorganizma Enterococcus faecium (n=7)’du. DAP’ın başlangıç dozu tüm hastalarda 6 mg/kg ve ortalama tedavi süresi 15.5 gün (min.=2, maks.=45 gün)’dü. DAP’ın genel klinik başarı hızı %82.5 (33/40) olarak bulundu. Ciddi, orta ve hafif nötropeni varlığında DAP’ın klinik başarı hızları sırasıyla %84, %72 ve %90’dı. Birinci basamakta DAP kullanılan hastalarda başarı hızı %100 (12/12) iken, ikinci basamakta tedavi olarak DAP’a geçilenlerdeki başarı hızı %75 (21/28)’ti. Tedavi başarısı bakteriyemilerde %83, deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında %81’di. DAP ile ilişkilendirilen bir yan etki saptanmadı.

Sonuçlar: Verilerimiz, nötropenik hematolojik maligniteli hastalarda, Gram-pozitif infeksiyonların, birinci ve ikinci basamak tedavilerinde DAP'ın etkin olduğuna işaret etmektedir. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2