Amaç: Transkateter aort kapağı implantasyonu (TAVİ) yaşlı hastalar başta olmak üzere yüksek riskli semptomatik aort darlığı olan hastalarda kapak replasmanı için tercih edilen alternatif bir yöntemdir. Belirgin yararlar sağlamakla birlikte TAVİ, infeksiyon, paravalvüler yetersizlik, tromboz gibi birtakım komplikasyonlarla da ilişkilidir. Bu çalışmayla TAVİ uygulanan hastaların infeksiyonla ilişkili komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Hastanemizin Kardiyoloji Kliniği’nde, 2014-2018 arasında ciddi aort kapak darlığı olan 107 geriyatrik hastaya TAVİ uygulanmıştır. Bunun için hastaların kasık bölgeleri göbek seviyesinden dizlere kadar dezenfekte edilip steril bir şekilde örtülmüştür. TAVİ girişimi yapılacak kasık bölgesine 3 cm’lik kesi yapılarak femoral artere ulaşılmıştır. Kateter ana femoral arterden abdominal aorta kadar ilerletilmiştir. Daha sonra ana femoral arterden ilerletilen biyoprotez kapak aortik annulusa implante edilmiştir. Biyoprotez kapağın %50’si asandan aortta, %50’si sol ventrikülün çıkışında olacak şekilde aortik annulusa yerleştirilmiştir. Hastaların demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları retrospektif taranarak elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 80.2 (65-95) olan toplam 107 olgu dahil edildi. Bunların 59 (%55.1)’u erkekti. Hastaların 6 (%5.6)'sında infeksiyonla ilişkili komplikasyon gelişti. TAVİ işlemi sırasında hastaların 104 (%97.1)'üne sefazolin ve 3 (%2.8)'üne vankomisinle sistemik antibiyotik profilaksisi verildi. Dört (%3.7) hastada girişim yeri infeksiyonu gelişti. Hastaların tamamında yara yerinde Escherichia coli üredi. İki hastada (%1.8) biyoprotezle ilişkili infektif endokardit gelişti.

Sonuçlar: TAVİ sonrası infeksiyonla ilişkili komplikasyonlar nadirdir. Bu durum ileri yaştaki hastalarda bu yöntemin, infeksiyon bakımından güvenle uygulanabileceğini desteklemektedir.

Klimik Dergisi. 2020; 33(2): 169-72.

Cite this article as: Balın ŞÖ, Balın M, Karaca I. [Infectious complications after transcatheter aortic valve implantation in geriatric patients]. Klimik Derg. 2020; 33(2): 169-72. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2