Özet

Amaç: Bu retrospektif olgu kontrol çalışmasında Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae ile oluşan kan dolaşımı infeksiyonlarında genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (GSBL) pozitifliğiyle ilişkili risk faktörlerinin ve mortalitenin belirlenmesi ve GSBL üretiminin ve buna bağlı mortalitenin en aza indirilmesini sağlayacak korunma ve kontrol önlemlerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmaya 1 Ocak 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihleri arasında yatan veya acil servise başvuran, kan kültüründe E. coli veya K. pneumoniae üreyen ve Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tanımlarına göre kan dolaşımı infeksiyonu kriterlerini karşılayan hastalar alınmıştır. Olgulardan GSBL-pozitif E. coli veya K. pneumoniae üreyenler olgu grubunu, GSBL-negatif E. coli veya K. pneumoniae üreyenler kontrol grubunu oluşturmuştur. İki grup risk faktörleri ve mortalite yönünden karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Çalışma süresi içinde kan kültüründe E. coli veya K. pneumoniae üreyen ve CDC tanımlarına göre kan dolaşımı infeksiyonu kriterlerini karşılayan 310 hasta saptanmıştır. Bu hastalarda üreyen mikroorganizmaların 99 (%31.9)’u GSBL-pozitif olarak bulunmuştur. Kronik böbrek yetmezliği (p=0.001), dekübitus yarası/infeksiyonu varlığı (p=0.015), hemodiyaliz (p=0.032), solid organ transplantasyonu (p=0.001), son iki hafta içerisinde cerrahi uygulanması (p=0.001), son üç ayda ürolojik girişim yapılması (p=0.032), son üç ayda antibiyotik kullanımı (p=0.001), sefalosporin kullanımı (p=0.001), steroid kullanımı (p=0.001) ve kan kültürü dışında başka örneklerde GSBL-pozitif mikroorganizma varlığı (p=0.001) risk faktörleri olarak bulunmuştur. İki grup, infeksiyonla ilişkili mortalite açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0.919).

Sonuçlar: Kan dolaşımı infeksiyonlarında GSBL oranları ve risk faktörlerinin saptanması, tedavi seçenekleri ve alınacak infeksiyon kontrol önlemleri açısından yol gösterici olacaktır. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2