Özet

Amaç: Febril nötropeni (FN) hastalarında özellikle koagülaz-negatif stafilokokların (KNS) etken olduğu kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları (KİKDİ) sık görülmekte ve ampirik tedavide glikopeptidler sık kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda glikopeptidlerin yoğun kullanımı nedeniyle başta Staphylococcus haemolyticus ve S. epidermidis olmak üzere KNS’ler arasında teikoplanine duyarlılığı azalmış suşlar bildirilmektedir. Bu çalışmada Hematoloji Servisi ve Kök Hücre Nakil (KHN) Birimi’nde üç yıl boyunca takip edilen hastalarda gelişen KİKDİ’lerden izole edilen KNS’lere karşı teikoplaninin  minimal inhibitör konsantrasyon (MIC) düzeylerini araştırmayı amaçladık. 

Yöntemler: Çalışmamızda 2007-2009 yılları arasında, Hematoloji ve KHN Birimi’nde takip edilen FN hastalarında gelişen KİKDİ’lerden izole edilen KNS izolatları yer almıştır. Oksasilin duyarlılığı disk difüzyon yöntemiyle, teikoplanin duyarlılıkları ve MIC düzeyleri ise E-test® yöntemiyle belirlenmiştir.

Bulgular: Otuz dokuz hastanın farklı FN ataklarından KİKDİ etkeni olarak izole edilmiş 96 KNS izolatı çalışmaya alınmıştır. Çalışmada en sık izole edilen KNS türü S. epidermidis (%46) olup ikinci sıklıkta S. haemolyticus (%39) tespit edilmiştir. Çalışılan suşlarda teikoplanin direnci saptanmamıştır. Ancak izolatların %10’unda orta düzeyde duyarlılık tespit edilmiştir. S. haemolyticus suşlarında teikoplanin MIC düzeyleri ve metisiline direnç oranı S. epidermidis’e göre daha yüksek saptanmıştır.

Sonuçlar: FN hastalarında KİKDİ’lerden izole edilen KNS’ler tür düzeyinde tanımlanmalı; klinik yanıtsızlık varsa, tedavi MIC düzeyi saptanarak düzenlenmelidir. S. haemolyticus başta olmak üzere KNS izolatları arasında teikoplanin MIC düzeylerinin yakın takibi gerekmektedir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2