Özet

Amaç: Bu çalışmada, altı yıllık süreyle erişkin hematoloji kliniğinde yatarak izlenen febril nötropenik hastalardan izole edilen mikroorganizmaların dağılımının ve bunların antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Erişkin hematoloji kliniğinde Ocak 2010-Aralık 2015 tarihleri arasında yatırılarak izlenen 556 nötropenik hastadan 598 febril atağı sırasında alınan kültür örneklerinin sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların kan kültürleri Bactec™ 9120 (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sistemiyle yapıldı. Bakteri tiplendirmesi ve antibiyogramı için konvansiyonel tanı yöntemleri ve gerektiğinde VITEK® 2 (bioMerieux, Marcy l’Etoile, Fransa) otomatize sistemi kullanıldı.

Bulgular: Altı yıllık çalışma süresince 299 (%53.7)’u erkek 556 nötropenik hasta değerlendirildi. Hastaların altta yatan hastalıkları, 233 (%42) hastada akut myeloid lösemi, 122 (%22) hastada akut lenfoblastik lösemi ve 112 (%20) hastada lenfomaydı. Etken olarak sıklık sırasına göre Escherichia coli, Klebsiella, Acinetobacter ve Pseudomonas türleri olmak üzere, en sık Gram-negatif bakteriler üretildi. Genişlemiş spektrumlu β-laktamaz pozitifliği E. coli’de %51 iken, Klebsiella spp.’de %55 idi. Koagülaz-negatif stafilokoklar (%21), E. coli (%19) ve Klebsiella spp. (%16) en sık izole edilen mikroorganizmalardı. İstisnai olarak 2012 yılında en sık izole edilen Gram-pozitif bakteriler enterokoklardı.

Sonuçlar: Sık karşılaşılan ve ölümle sonlanabilen bir problem olarak febril nötropenide ampirik antibiyotik tedavi protokollerinin etkili olabilmesi için izole edilen mikroorganizmalardaki antimikrobiyal direnç çok yakından izlenmeli ve sık kullanılan antibakteriyel ilaçlar gözden geçirilmelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 71-7.

Cite this article as: Yayla BD, Azak E, Mutlu B, Dündar D. [Distribution and antimicrobial sensitivity of microorganisms isolated from febrile neutropenic patients: results of a six-year observation]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 71-7. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2