Özet

Amaç: Nötropenik hastalarda infeksiyonların uygun ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesi morbidite ve mortaliteyi etkilemektedir. Etkenlerin sıklığını bilmek büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada hematolojik malignitesi olan hastaların febril nötropeni atağı sırasında kan kültürü (KK)’nde üreyen etkenlerin dağılımı, direnç durumu ve hastaların klinik özelliklerinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmada, hastanemizde hematolojik malignitesi olan febril nötropenik hastalar retrospektif olarak incelendi. KK’ler için üremeyi sinyalle saptayan otomatize BacT/ALERT® 3D (bioMérieux, Fransa) sistemi kullanıldı. Etkenlerin antibiyotik duyarlılık testleri disk difüzyon yöntemiyle Clinical Laboratory Standards Institute  önerilerine göre yapıldı. Bakteriyemi nedeni olan infeksiyonlar, üriner sistem infeksiyonu, kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, pnömoni, yumuşak doku infeksiyonu ve primer kan dolaşımı infeksiyonu olarak tanımlandı.

Bulgular: Çalışmaya 37 hastadaki 45 bakteriyemi atağı alındı. Çalışmada bakteriyemi etkenlerinin %73’ünü Gram-negatif çomaklar ve %27’sini Gram-pozitif koklar oluşturmaktaydı. Patojenlerin sıklığı, sırasıyla Escherichia coli (%34), Klebsiella pneumoniae (%30), koagülaz-negatif stafilokoklar (%16),  Staphylococcus aureus (%11), Enterobacter spp.(%4), Serratia spp. (%2) ve diğer Gram-negatif enterik çomaklar (%2) olarak saptandı. Bakterilerin en yüksek direnci siprofloksasin ve piperasilin-tazobaktama, en düşük direnci ise amikasin ve karbapenemlere karşı gösterdiği saptandı. 

Sonuçlar: En sık saptanan etkenler, E. coli ve K. pneumoniae olup bakteriyemi nedenleri arasında üriner sistem infeksiyonu ilk sırayı aldı. Bu hastaların empirik antibiyotik tedavisinde üropatojenlerin ve onların direnç oranlarının göz önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varıldı. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2