En Çok Okunanlar

Amaç: Kan dolaşımı infeksiyonu bütün dünyada sepsisle ilişkili önemli morbidite ve mortalitenin başlıca nedenlerinden biridir. Bu geriye dönük çalışmada fatal seyirli erişkin hastalardaki kan kültürü pozitifliğinin araştırılması; kan kültürü sonuçlarının, bakteriyemi etyolojisinin ve hastaların uygun antimikrobiyal tedaviyi alıp almadıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Temmuz-Kasım 2018 tarihleri arasında fatal seyreden erişkin hastaların verilerine hastane otomasyon sisteminden ulaşıldı. Hastalarda ölmeden önce bakteriyemi varlığı (son 7 gün içindeki kan kültürü pozitifliği) ve etken mikroorganizmalar araştırıldı. Demografik veriler oluşturulan formlara kaydedildi.

Bulgular: Fatal seyirli 279 hastanın ölmeden önce alınan kan kültürleri incelendi. Bunlardan 7 gün öncesine kadar kan kültürü alınan 100 (%36) hasta değerlendirilmeye alındı. Kan kültürü alınan 100 hastanın 39 (%39)’unda kan kültüründe üreme tespit edildi. Hastaların 55’i erkek ve yaş ortancası 65 (19-96 arası) idi. Hastaların 41 (%41)’inde en az bir kronik hastalık vardı. En sık hipertansiyon (%39) ve ikinci sıklıkta diabetes mellitus (%29) görülmekteydi. Hastaların %43’ünde malignite tanısı vardı. Charlson komorbite indeksi skoru ortancası 7.62±4.3 (0-18 arası) idi. Hastaların 94’ü bir yoğun bakım ünitesinde takip ediliyordu. 81 hastada sekonder bir infeksiyon vardı. En sık 43 (%53.8) hastada pnömoniye ve 14 (%17.5) hastada intraabdominal infeksiyona rastlandı. Kan kültürü pozitifliği saptanan 39 hastada en sık etken Acinetobacter baumannii (%33.3) olarak bulundu. Bu etkenlerin 21 (%53.8)’i periferik kan kültüründe, 7 (%17.9)’si kateter kültüründe ve 11 (%28.2)’i hem periferik kan hem kateter kültüründe saptandı. Dört Escherichia coli suşundan 2’si genişlemiş spektrumlu β-laktamaz-pozitif ve biri karbapeneme dirençliydi. Yedi Klebsiella pneumoniae suşundan ise 4’ü karbapeneme dirençliydi. Kan kültüründe üreme olan 39 hastadan 35’ine ampirik antibiyotik başlanmıştı ve 16 (%41) hastada tedavi uygun değildi.

Sonuçlar: Gram-negatif dirençli patojenlerin artmasına paralel olarak bakteriyemiye bağlı mortalite oranları her geçen gün artmaktadır. Özellikle yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda bu oranlar daha yüksektir. Bu hastalara erken dönemde ampirik antibiyoterapiye başlamak hayat kurtarıcı olabilir.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 281-5.

Cite this article as: Kalın-Ünüvar G, Çetinkaya F, Türe-Yüce Z, Ulu-Kılıç A. [Retrospective evaluation of positive blood culture of bacteremic cases with fatal outcome]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 281-5. Turkish.