En Çok Okunanlar

Amaç: Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı'nda idrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli izolatlarının antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi ve farklı hasta gruplarına ait E. coli izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları arasındaki farklılığın araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmamıza 1 Ocak 2017-30 Nisan 2018 tarihleri arasında idrar kültürlerinden izole edilen E. coli izolatları dahil edilmiştir. İzolatların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla VITEK® 2 Compact (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) ve BD Phoenix (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sistemleri ve disk difüzyon testi kullanılmıştır. Bakterilerin izole edildiği hastalar yaş (<18, 18-64, >64), cinsiyet ve bakım yerlerindeki farklara göre ayaktan hasta/yatan hasta şeklinde gruplara ayrılmıştır.

Bulgular: İzolatların duyarlılık oranının en yüksek olduğu antibiyotikler karbapenemler (>%99), fosfomisin (%98.5), nitrofurantoin (%98.3) ve amikasin (%94.2) iken, direnç oranının en yüksek olduğu antibiyotikler ampisilin (%61.3) ve amoksisilin-klavulanat (%37.5-45.7) olarak bulunmuştur. Farklı yaş gruplarının izolatları direnç yönünden karşılaştırıldığında, piperasilin-tazobaktam, amikasin ve ertapenem haricindeki tüm antibiyotiklere karşı en yüksek direnç oranı 65 yaş ve üzerindeki hastaların izolatlarında saptanmıştır. Erkek hasta izolatlarının tüm antibiyotiklere karşı kadın hasta izolatlarından; yatan hasta izolatlarının da tüm antibiyotiklere karşı ayaktan hasta izolatlarından daha yüksek oranda direnç gösterdiği saptanmıştır. Genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (GSBL) üreten E. coli oranları yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında, en yüksek oran 65 yaş ve üzerindeki hastaların izolatlarında (%34.2) saptanmıştır. GSBL üreten izolatların oranı, erkek hasta izolatlarında (%33.9) kadınlarınkine göre (%23.8); yatan hastalarınkinde de (%36.3) ayaktan hastalara göre (%23.3) yüksek bulunmuştur.

Sonuçlar: E. coli izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları farklı hasta grupları arasında farklılıklar gösterebilir. Üriner sistem infeksiyonlarının ampirik tedavisinde antibiyotik seçimi için hastaların demografik özellikleri yol gösterebilir.

Klimik Dergisi. 2020; 33(3): 270-6.

Cite this article as: Mirza HC, Sancak B. [Comparison of antimicrobial susceptibilities of Escherichia coli isolated from urinary cultures of different patient groups: A university hospital experience]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 270-6. Turkish.