Özet

Amaç: Bu çalışmada, biyofilm oluşturmuş metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) üzerinde, antikoagülan etkisi de olan, antibiyotikli kateter kilit solüsyonlarının etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Steril Hickman kateteri parçalarında, 10 MRSA suşuyla in vitro biyofilm oluşturuldu. Kateter parçaları 24 saat süreyle 2 mg/ml vankomisin, teikoplanin, daptomisin, linezolid, tigesiklin ve rifampisin solüsyonlarında bekletildi. Kateterler %0.9 NaCl içinde vortekslendikten sonra açığa çıkan bakterilerin kolonileri sayılarak antibiyotiklerin biyofilm içindeki bakterilere karşı antimikrobik etkinlikleri değerlendirildi. Ek olarak antibiyotik kilit yönteminde olduğu gibi kateter parçaları, günde dört saat beş gün üst üste vankomisin, teikoplanin, daptomisin, linezolid ve tigesiklinin 1000 İÜ/ml heparinle oluşturulan solüsyonlarında bekletildi. Antimikrobik etkinlik günlük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Kateter parçaları 24 saat antibiyotik solüsyonlarında bekletildiğinde bakteri koloni sayısında en fazla azalma daptomisinle oldu. Kateter parçaları, antibiyotik solüsyonlarına günde dört saat beş gün üst üste maruz bırakıldığında, daptomisin ve tigesiklinle üçüncü gündeki bakteri koloni sayısında azalma, istatistiksel olarak daha anlamlıydı (p değerleri <0.01). Tigesiklin ve daptomisin arasında anlamlı bir fark görülmedi (p=0.993).

Sonuçlar: Hem daptomisin hem de tigesiklin, MRSA’nın neden olduğu santral kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarının tedavisinde antibiyotik kilit solüsyonu olarak kullanılabilecek umut veren ajanlardır. Bu in vitro çalışmadan edinilen bilgilerin klinik olarak da doğrulanması gerekmektedir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2