Özet

Amaç: Evde sağlık hizmeti (ESH), hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleriyle yaşadıkları ortamda, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlık bakımı ve takip hizmetlerinin rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil olmak üzere sağlık ekibi tarafından sunulmasıdır. Çalışmamızda ESH birimi tarafından takip edilen hastalarda gelişen infeksiyonların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2011 ve Ocak 2013 tarihleri arasında ESH birimi tarafından takip edilen 361 hastaya ait hasta takip formları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: ESH birimi tarafından takip edilen hastaların 143 (%39.6)’ü erkek olup, yaş ortalaması 69.2±17.8 yıldı. Altta yatan hastalıkları incelendiğinde, 201 (%55.7)’inde serebrovasküler hastalık, 187 (%51.8)’sinde iskemik kalp hastalığı, 165 (%45.7)’inde hipertansiyon, 65 (%18)’inde diabetes mellitus, 67 (%18.6)’sinde solid organ malignitesi mevcuttu. Hastaların 153 (%42.4)’ü yatağa tam bağımlıydı. Elli üç (%14.7) hastada üriner kateter mevcuttu. Elli iki (%14.4) hastada dekübitus ülseri bulunmaktaydı. Hastaların 18 (%5)’inde parenteral yolla, 13 (%3.6)’ünde nazogastrik sondayla, 10 (%2.8)’unda jejunal yolla beslenme yapılmaktaydı. Çalışma periyodu boyunca izlenen 361 hastanın 68 (18.8)’inde, 88 infeksiyon atağı geliştiği saptandı. Hastalarda üriner sistem infeksiyonu (%41) ve alt solunum yolu infeksiyonu (%26) en sık saptanan infeksiyon hastalıklarıydı.

Sonuçlar: Çalışmamızda ESH verilen hastalarda en sık görülen infeksiyonlar, üriner sistem infeksiyonu ve alt solunum yolu infeksiyonudur. Yatağa tam bağımlı olma, ESH alan hastalarda infeksiyon gelişimi açısından risk faktörü olarak tespit edilmiştir.  Cite this article as: Korkmaz P, Naz H, Naz C, Toka O. [Infections in patients followed by home care services unit]. Klimik Derg. 2018; 31(1): xx. Turkish.

Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2