Özet

Amaç: Çalışmamızda altı yılı kapsayan sürede infeksiyöz mononükleoz (İM) klinik şüphesiyle Epstein-Barr virusu (EBV) viral kapsid antijeni (VCA) IgM, IgG ve monospot testi istenen olgularda test sonuçlarının irdelenerek, İM etkeni EBV’nin seroprevalansı ve bazı demografik verilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Kasım 2005-Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroloji/ELISA Laboratuvarı’na İM şüphesiyle serolojik tanı amaçlı serumları gönderilen 9289 olguda ELISA yöntemiyle EBV VCA IgM ve VCA IgG ile lam aglütinasyon yöntemiyle monospot testi çalışılmıştır. 9289 olgunun 8409’unda EBV’ye dönük EBV VCA IgM ve VCA IgG birlikte, 880 olgudaysa sadece EBV VCA IgM testi çalışılmıştır. Bu test sonuçları kayıt defterlerinden retrospektif olarak çıkartılarak irdelenmesi yapılmış, ayrıca bu olguların cinsiyet ve yaş grupları da değerlendirmeye alınmıştır.

Bulgular: Testleri istenen 1-70 yaş arasındaki %52’si erkek, %48’i kadın 9289 olgunun 402 (%4.3)’sinde akut infeksiyon, 4905 (%58.3)’inde geçirilmiş infeksiyon ve 3234 (%38.5)’ünde seronegatiflik saptanmıştır. Sadece EBV VCA IgM istenen 880 olgunun 748’i negatif olarak belirlenmiştir. Yıllara göre akut infeksiyonun en sık (88 olgu) saptandığı yıl 2010 yılı olmuştur. Akut infeksiyon saptanan olguların 218 (%54.2)’i erkek, 184 (%45.8)’ü kadın olup, yaş grubu olarak akut infeksiyon en sık 15-28 yaş grubunda belirlenmiştir.

Sonuçlar: Altı yılı kapsayan retrospektif değerlendirmede, EBV infeksiyonlarının seroprevalansı, %58.3; akut infeksiyon oranı ise %4.3 olarak belirlenmiştir. İM, en sık (%33.8) geç adolesans ve erken erişkinlik dönemi olan 15-28 yaş grubunda saptanmıştır.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2