Özet

Amaç: Bu çalışmada, hastanemizin yoğun bakım ünite (YBÜ)’lerinde, mekanik ventilasyon uygulanan hastalardan alınan endotrakeal aspirat (ETA) örneklerinde üretilen mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında YBÜ hastalarının ETA kültürü sonuçları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. ETA kültürlerinden üreyen mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemler ve gerektiğinde VITEK® 2 (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa) otomatize sistemiyle tanımlandı. Bakterilerin antibiyotik duyarlılığı Clinical and Laboratory Standards Institute önerileri doğrultusunda araştırıldı.

Bulgular: Bir yıllık periyodda 1470 ETA örneği incelenmiş ve bunların 620’sinde üreme saptanmıştır. Örneklerin 307 (%49.5)’sinde Acinetobacter baumannii, 127 (%20.5)’sinde Pseudomonas aeruginosa, 101 (%16.3)’inde Klebsiella spp., 23 (%3.7)’ünde koagülaz-negatif stafilokoklar, 13 (%2.1)’ünde Staphylococcus aureus, 23 (%3.7)’ünde Serratia marcescens, 15 (%2.4)’inde Escherichia coli, 3 (%0.5)’ünde Enterobacter spp., 1 (%0.2)’inde Stenotrophomonas maltophilia, 1 (%0.2)’inde Sphingomonas sp. ve 6 (%1)’sında Candida spp. saptanmıştır. Gram-negatif suşlardaki yüksek imipenem direnci dikkat çekmektedir. İmipenem direnci A. baumannii’de %97.7, S. marcescens’te %78.3, P. aeruginosa’da %70.9 saptanmıştır. A. baumannii, P. aeruginosa, Klebsiella spp., S. marcescens suşlarında sırasıyla %2.9, %2.4, %5 ve %4.3 oranında kolistin direnci de saptanmıştır. Koagülaz-negatif stafilokoklarda ve S. aureus’ta metisilin direnci sırasıyla %86.4 ve %100 olarak bulunmuştur.

Sonuçlar: YBÜ’de uygun ampirik tedavi yaklaşımlarının planlanması açısından, ventilatörle ilişkili pnömoni etkeni mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları düzenli olarak analiz edilmelidir. Panrezistan şuşlar ve artan direnç oranları göz önüne alındığında, infeksiyon kontrol önlemlerine harfiyen uyulması ve doğru infeksiyon kontrol stratejilerinin geliştirilmesi, YBÜ infeksiyonlarının önlenmesinde önemlidir.

Cite this article as: Sağmak-Tartar A, Özer AB, Ulu R, Akbulut A. [Microbiological evaluation of the pathogens isolated from the endotracheal aspirate samples of the patients followed in the intensive care units: A one-year retrospective analysis]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 56-60. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2