Amaç: Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir devlet hastanesinde izlenen brusellozlu hastaların epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerinin ve tedaviye cevaplarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Bruselloz tanısı konulup tedavi uygulanan 96 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 53±33.9 (yaş aralığı 15-84) olup, 55 (%57)’i kadındı. Meslek dağılımı açısından, hastaların 36 (%38)’sı ev hanımıydı. 17 (%18)’si hayvancılıkla uğraşmaktaydı ve 25 (%26)’i kırsal kesimde yaşamaktaydı. Klinik olarak olguların 75 (%78)’i akut görünümdeydi. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketimi en sık saptanan bulaşma yoluydu. Başlıca semptomlar, ateş, halsizlik, eklem ve kas ağrısı ve terleme şeklindeydi. En sık saptanan bulgular, ateş, hepatomegali ve splenomegaliydi. C-reaktif protein ve eritrosit sedimantasyon hızı artışı sırasıyla %46 ve %41 olarak bulundu. Hepatit %38, hematolojik tutulum %33, gastrointestinal tutulum %22, osteoartiküler tutulum %5, deri tutulumu %2 ve majör depresyon %1 oranlarında görüldü. En sık uygulanan tedavi rejimi, doksisiklin ve streptomisin kombinasyonuydu. Olgularda tedavi başarısızlığı veya tedavi bitiminden bir yıl sonra relaps gözlenmedi.

Sonuçlar: Bruselloz, çok farklı klinik tabloları olan bir infeksiyon hastalığıdır. Özellikle Türkiye gibi hastalığın endemik olduğu ülkelerde, prognozla erken şüphe, tanı ve uygun tedavi arasında güçlü bir ilişki olduğu unutulmamalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 168-73.

Cite this article as: Güler M, Avcı M, Gökgöz A. [Ninety-six cases of brucellosis: a retrospective evaluation]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 168-73. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2