Özet

Amaç: Bu çalışmada diyabetik ayak infeksiyonu etkeni olan mikroorganizmalar ve bunların antibiyotiğe duyarlılıkları belirlenerek hastaların ampirik antibiyotik tedavilerine katkıda bulunulması amaçlandı.

Yöntemler: Mart 2010-Mart 2012 tarihleri arasında kliniğimizde izlenen, diyabetik ayak infeksiyonu tanısı almış toplam 63 olgu çalışmaya dahil edildi. Wagner sınıflamasına göre yara evrelemesi yapılan olgular demografik özellikleri, laboratuvar bulguları, infeksiyon etkeni olan mikroorganizmalar ve bu mikroorganizmaların antibiyotiğe duyarlılıkları açısından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların yaşları 43 ve 90 yıl arasında değişmek üzere ortalama 61 yıldı. Olguların %71.4’ü erkekti. Wagner sınıflamasına göre Evre I, II, III, IV ve V’de sırasıyla %6.3, %22.2, %44.4, %6.3 ve %20.6 olgu yer almaktaydı. Olguların %88.5’inde toplam 61 bakteri izole edildi ve bunların %68.9’u Gram-negatif, %31.1’i Gram-pozitif bakteriydi. İzole edilen mikroorganizmalar arasında Pseudomonas aeruginosa (%19.7) ilk sırada yer almaktaydı. Bunu Enterococcus spp. (%16.4), Escherichia coli (%14.7) ve Staphylococcus aureus (%13.1) izlemekteydi. S. aureus suşlarında metisilin direnci %50 idi. Gram-pozitif bakterilerde vankomisin, teikoplanin ve linezolid direnci saptanmadı. Gram-negatif bakterilerin en duyarlı olduğu antibiyotikler imipenem-silastatin ve amikasindi.

Sonuçlar: Çalışmamızın sonucunda olguların çoğunluğunun ileri evrede yer alması ve etken olarak Pseudomonas başta olmak üzere Gram-negatif mikroorganizmaların çoğunlukta olması nedeniyle ülkemizde diyabetik ayak infeksiyonlarında ampirik antibiyotik seçiminde anti-Pseudomonas ajanların kullanılması gerektiği düşünüldü.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2