Özet

Amaç: Hepatit C virusu (HCV) hemodiyalize giren hasta popülasyonunda sık görülen bir infeksiyon etkenidir. Çalışmada bölgemizdeki hemodiyaliz hastalarında HCV infeksiyonunun sıklığının ve epidemiyolojik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Çalışmaya rutin olarak hemodiyalize giren 16 yaşın üzerindeki kronik böbrek yetmezliği olan 100 hasta alındı. Hastaların demografik verileri, HCV için olası bulaşma yolları, hemodiyalize giriş yolu, hemodiyaliz süresi, karaciğer fonksiyon testleri, hepatit göstergeleri ve HCV RNA sonuçları araştırıldı. Hepatit göstergeleri “enzyme immunoassay” (EIA, Abbott Architect, Almanya) ile test edildi. Plazmada HCV RNA “real time” polimeraz zincir reaksiyonu (PZR, COBAS TaqMan Roche, Almanya) ile araştırıldı. PZR testinin ölçüm aralığı 25-3.91×108 İÜ/ml, duyarlılığı ise 25 İÜ/ml idi. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58.6±13.9 yıldı ve %56’sı erkekti. Ortalama diyaliz süresi 4.8±3.9 (1-19) yıl bulundu. Alanin aminotransferaz ve aspartat aminotransferaz değerleri ortalaması sırasıyla 17±1.1 İÜ/lt ve 16.1±7.2 İÜ/lt idi. En sık bulaşma yolu cerrahi girişim, ikinci sıklıkla kan transfüzyonu olarak saptandı. Çalışmaya dahil edilen 100 hastanın 16’sında anti-HCV ve HCV RNA testlerinden en az biri pozitifti. Hastalardan 10’unda anti-HCV pozitifliği, 11’inde HCV RNA pozitifliği belirlendi. Anti-HCV’si pozitif olan 10 hastadan 5’inin HCV RNA’sı pozitif bulundu. Anti-HCV’si negatif olan 90 hastanın 6 (%6.7)’sında HCV RNA pozitifti. Bu hastaların HCV RNA değerleri 75-338 İÜ/lt arasındaydı. 

Sonuçlar: Hemodiyaliz hastalarında HCV infeksiyonunun sessiz seyretmesi hastalığın ilerlemesi ve virusun yayılması açısından önemli bir risk oluşturur. Tanıda moleküler testlerin kullanılması infeksiyonun gerçek sıklığını saptamaya ve bulaşmanın kontrolüne katkı sağlayacaktır. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2