Amaç: Bu çalışmanın amacı hastanemizin hekimlerinin bağışıklama konusundaki tutumlarını ve herhangi bir aşıya karşı tereddüt varlığını değerlendirmektir.

Yöntemler: Bu çalışma hastanemizin hekimlerine uygulanan tanımlayıcı tipte bir anket çalışmasıdır. Hekim sayısı toplamda 604 olup örneklem sayısı çok aşamalı tabakalama örneklemi yoluyla 151 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi, tanımlayıcı istatistik ve χ2 yöntemiyle yapılmış ve p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırma grubu 151 kişi olup, yaş ortalaması 33.6±8.8 yıldır. Katılımcıların 137 (%90.7)’si yakınlarına, aile bireylerine bağışıklama konusunda destek olduğunu bildirmiştir. 113 (%74.8) kişinin son bir yıl içerisinde aşı yaptırmadığı öğrenilmiştir. Erişkin dönemde aşılandığını belirten hekim sayısı 134 (%88.7) olarak bulunmuştur. Hekimlerin %67’si günlük pratiklerinde risk faktörü varsa, bağışıklama durumunu sorguladığını belirtmiştir. Hekimlerin 16 (%10.5)’sı herhangi bir aşıya yönelik tereddüde sahip olup, bunların 2 (%12)’si Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde uygulanan aşılara yönelik tereddüde sahip olduğunu ifade etmiştir. Hekimlerin yalnızca 39 (%26)’u bağışıklama hizmetlerinin tüm basamaklarda yer alması gerektiğini belirtmiştir.

Sonuçlar: Aşı tereddüdünün arttığı ülkemizde, hekimlerin bağışıklamaya ilişkin tutumları ve herhangi bir aşıya karşı tereddüt içinde olmaları, hizmet sundukları bireyleri de etkilemektedir. Hekimlerin günlük pratiklerinde hastaların bağışıklama durumunu sorgulaması, bununla ilgili eksiklik saptadığında gereken hizmetin sunulması ve bağışıklama hizmetlerinin tüm basamaklarda yer alması aşılanmama düzeylerinin azalması sağlayabilir.

Klimik Dergisi. 2020; 33(3): 255-9.

Cite this article as: Han-Yekdeş D, Altunok A, Eskiocak M, Marangoz B. [Immunization attitudes of physicians at a university hospital]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 255-9. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2