En Çok Okunanlar

Amaç: Bu çalışmanın amacı hastanemizin hekimlerinin bağışıklama konusundaki tutumlarını ve herhangi bir aşıya karşı tereddüt varlığını değerlendirmektir.

Yöntemler: Bu çalışma hastanemizin hekimlerine uygulanan tanımlayıcı tipte bir anket çalışmasıdır. Hekim sayısı toplamda 604 olup örneklem sayısı çok aşamalı tabakalama örneklemi yoluyla 151 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi, tanımlayıcı istatistik ve χ2 yöntemiyle yapılmış ve p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırma grubu 151 kişi olup, yaş ortalaması 33.6±8.8 yıldır. Katılımcıların 137 (%90.7)’si yakınlarına, aile bireylerine bağışıklama konusunda destek olduğunu bildirmiştir. 113 (%74.8) kişinin son bir yıl içerisinde aşı yaptırmadığı öğrenilmiştir. Erişkin dönemde aşılandığını belirten hekim sayısı 134 (%88.7) olarak bulunmuştur. Hekimlerin %67’si günlük pratiklerinde risk faktörü varsa, bağışıklama durumunu sorguladığını belirtmiştir. Hekimlerin 16 (%10.5)’sı herhangi bir aşıya yönelik tereddüde sahip olup, bunların 2 (%12)’si Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde uygulanan aşılara yönelik tereddüde sahip olduğunu ifade etmiştir. Hekimlerin yalnızca 39 (%26)’u bağışıklama hizmetlerinin tüm basamaklarda yer alması gerektiğini belirtmiştir.

Sonuçlar: Aşı tereddüdünün arttığı ülkemizde, hekimlerin bağışıklamaya ilişkin tutumları ve herhangi bir aşıya karşı tereddüt içinde olmaları, hizmet sundukları bireyleri de etkilemektedir. Hekimlerin günlük pratiklerinde hastaların bağışıklama durumunu sorgulaması, bununla ilgili eksiklik saptadığında gereken hizmetin sunulması ve bağışıklama hizmetlerinin tüm basamaklarda yer alması aşılanmama düzeylerinin azalması sağlayabilir.

Klimik Dergisi. 2020; 33(3): 255-9.

Cite this article as: Han-Yekdeş D, Altunok A, Eskiocak M, Marangoz B. [Immunization attitudes of physicians at a university hospital]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 255-9. Turkish.