Özet

Amaç: Bakteriyemi ve sepsis hastaneye yatış nedenleri arasında önemli yer tutar. Mortalite oranları %12-80 arasında değişmekle birlikte, erken tanı ve tedaviyle bu oran azaltılabilir. Bu çalışmada İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların yatış tanısı, alınan kan kültürü sonuçlarında üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyarlılıkları ve prognozları irdelenmiştir.

Yöntemler: Hastanemizde Ocak 2014-Aralık 2017 tarihleri arasında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde yatarak izlenen hastaların kan kültürlerine ait veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Kan kültürleri Bactec™ 9120 (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sistemiyle yapıldı. Kontamine kan kültürleri çalışmadan dışlandı. Aynı hastaya ait mükerrer üremelerden yalnızca biri çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: 124 kan kültürü şişesinde anlamlı üreme saptandı. Anlamlı üreme saptanan hastaların 90 (%72.6)’ı erkek, 34 (%27.4)’ü kadındı. Yaş ortalaması 68.48±13.7 (minimum-maksimum 22-94) yıl olarak bulundu. Kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların 86 (%69.2)’sı Gram-negatif bakteri, 34 (%27.3)’ü Gram-pozitif bakteri ve 4 (%3.2)’ü mantar olarak saptandı. En sık Escherichia coli saptanırken, ikinci sıklıkta Staphylococcus aureus üredi. İzole edilen Gram-negatif bakterilerde kolistin direnci saptanmadı. İki Acinetobacter suşu dışında diğer mikroorganizmalar imipeneme duyarlı bulundu.

Sonuçlar: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde yatan bakteriyemik hastaların etkenlerinin ve bunların direnç profillerinin, hastane kökenli infeksiyonlardan farklı olduğu açıkça görülmektedir. İleri yaş, bakteriyemi riskini önemli ölçüde artırmakta olup, bu hastalar hastaneye yatış indikasyonu açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Bakteriyemi riski olan hastalarda başlangıçtaki antibiyotik tedavisi özellikle hastane kaynaklı infeksiyonlarda geniş spektrumlu olmalı, mümkünse kültür sonuçlarına göre de-eskalasyona gidilmelidir. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 218-22.

Cite this article as: Sağmak-Tartar A, Akbulut A. [Evaluation of blood cultures from patients being treated at an infectious diseases and clinical microbiology clinic: a three-year retrospective analysis]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 218-22. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2