Sayın Editör,
Ünsal ve arkadaşları (1)’nın Klimik Dergisi’nin 2011 Aralık sayısında yayımlanmış olan “Bir çöp toplayıcısında gelişen ikterik leptospiroz olgusu” başlıklı olgu sunumunu, kliniğimizde yatmakta olan bir başka çöp toplayıcısının Weil hastalığı tanısıyla takip edilmekte olması nedeniyle ilgiyle okudum. Leptospiroz kuşkulu olguların klinik tanısındaki önemi nedeniyle, kendi olgumuzda karşılaştığımız ve muayenede gözden kaçabilecek bir bulguyu paylaşmak istiyorum.

Resim 1 Leptospiroz olgusunda skleralarda ikter ve süfizyon.

Yirmi dokuz yaşındaki erkek hasta kliniğimize bulantı kusma ve sarılık yakınmalarıyla başvurdu. Hastalığın bir hafta önce ateş yükselmesiyle başladığı ve hastamızın yaklaşık bir ay önce Adana’dan İstanbul’a akrabalarının yanına gelerek çöp toplayıcılık yapmaya başladığı öğrenildi. Yatışında ateşi yoktu, izleminde de yükselmedi ve derinin ikterik olması dışında belirgin bir fizik muayene bulgusu saptanmadı. Laboratuvar incelemesinde lökosit sayısı 15 300/mm3, polimorfonükleer lökosit oranı %69, hemoglobin 11.1 gr/dl, trombosit sayısı 32 300/mm3, fibrinojen 799 mg/dl, D-dimer 2.4 mg/dl, üre 118 mg/dl, kreatinin 2.82 mg/dl, total bilirübin 13.38 mg/dl, direkt bilirübin 9 mg/dl, aspartat aminotransaminaz 56 İÜ/lt, alanin aminotransaminaz 40 İÜ/lt, hafif düzeyde γ-glutamil transferaz, kreatinin kinaz, laktat dehidrojenaz ve amilaz artışı bulundu. Koagülasyon değerleri normaldi. Leptospiroz ön tanısıyla hastaya 2 gr/gün seftriakson tedavisi başlandı. Hastada diğer olası etkenlerin dışlanması ve anti-Leptospira IgM antikor pozitifliği gösterilmesiyle tanı konuldu. İki hafta sonunda hasta şifayla taburcu edildi. Yatışının ilk gününde hastanın direkt karşıya bakışında fark edilmeyen, ancak üst gözkapakları kaldırılarak aşağıya baktırıldığı zaman ortaya çıkan skleraların üst yarısında yerleşik eritemli ödemli subkonjonktival hemoraji görüntüsü veren konjunktival süfizyon (“suffusion”) fark edildi (Resim 1). Deri ve mukozalarında başka hemorajik bulgusu olmayan hastada iridosiklit veya koryoretinit saptanmadı. Tedavinin beşinci gününde lezyonlar kendiliğinden kayboldu.

Leptospiroz olgu serilerinde %28-99 oranlarında pürülan bir akıntı olmaksızın konjunktival süfizyon bulgusunun saptandığı belirtilmektedir (2). Konjunktival süfizyon leptospiroz dışında diğer bazı infeksiyon hastalıklarında da bulunabilir. Trişinelloz ve bitle bulaşan dönek ateşte (Borrelia recurrentis infeksiyonu) genellikle bulunur. Sıtma ve fare ısırığı ateşinde (Spirillum minus veya Streptobacillus moniliformis infeksiyonu) daha az oranda rastlanabilir. İnfeksiyon dışı ateş nedenleri arasında erişkin Still hastalığında görülebilir (3). Konjunktival tutulum, leptospiroz tanısında Centers for Disease Control and Prevention (CDC) klinik kriterleri arasında yer almaktadır (4).

Referansları Görüntüle

Referanslar

  1. Ünsal A, Tanrısev M, Çakın S, Aygen ŞA, Kuzucu L. Bir çöp toplayıcısında gelişen ikterik leptospiroz olgusu. Klimik
    Derg. 2011; 24(3):195-7.
  2. Levett PN, Haake DA. Leptospira species (leptospirosis). In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier, 2010: 3061.
  3. Cunha BA. Fever of unknown origin: focused diagnostic approach based on clinical clues from the history, physical examination, and laboratory tests. Infect Dis Clin North Am. 2007; 21(4):1137-87.
  4. Emergency Preparedness and Response: Information for Clinical and Laboratory Support for Diagnosis, Management and Treatment of Leptospirosis in the Aftermath of a Disaster [İnternet]. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention [erişim 1 Temmuz 2012]. http://www.bt.cdc.gov/disasters/disease/leptoclin.asp.
Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2