En Çok Okunanlar

Amaç: Bu çalışmada çeşitli yakınmalarla hastaneye başvuran hastalardan alınarak laboratuvarımıza gönderilen dışkı örneklerinin barsak parazitleri açısından inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2015-Temmuz 2018 arasında 12 239 dışkı örneği, 1:5 sulandırılmış Lugol solüsyonu kullanılarak lam-lamel arası preparat, fekal konsantrasyon tüpü kullanılarak çöktürme yöntemi, Cryptosporidium/Giardia direkt floresan antikor (Crypto/Giardia Cel, Cellabs, Brookvale, NSW, Avustralya), Entamoeba histolytica adezin antijenini belirlemek için ELISA (E. histolytica II™, TechLab, Blacksburg, VA, ABD), E. histolytica, Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp. ve Dientamoeba fragilis için multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (Multiplexed Diagnostics Gastrointestinal Parasites, 5Plex, AusDiagnostics, Mascot, NSW, Avustralya) yöntemlerinden biri veya birkaçıyla incelenmiştir.

Bulgular: Dışkı örneklerinin 683 (%5.58)’ünde herhangi bir yöntemle parazit saptanmıştır. Yazın daha fazla sayıda hastada parazit saptanmış (n=208); bunu sırasıyla sonbahar (n=165), kış (n=163) ve ilkbahar (n=147) izlemiştir.

Sonuçlar: Gastrointestinal sistemi tutan paraziter infeksiyonların halk sağlığı açısından halen önemli bir yeri olduğu, tanısında direkt mikroskopinin tek başına yeterli olmadığı, immünolojik ve moleküler yöntemlerle desteklenerek tanı şansının artırılabileceği düşünülmektedir. Özellikle yaz aylarında gastrointestinal yakınmalarla başvuran hastalarda bakteriyel ve viral etkenlerle birlikte paraziter infeksiyon etkenlerinin de araştırılması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 307-13.

Cite this article as: Usluca S, Babür C, Kılıç S. [Curent status in intestinal parasitic infections: A reference laboratory results]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 307-13. Turkish.