Özet

Amaç: Giysi kolları ve bilezik, yüzük gibi takılar, klinikte ve laboratuvarlarda çalışırken ve hastayla temas esnasında, çok kirlenen ve bakteri kontaminasyonu açısından uygun zemin oluşturan alanlardır. Beyaz önlüklerin uzun kollarında da benzer şekilde kontaminasyon olacağından yola çıkılarak, önlük kollarından alınan kültürlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Steril serum fizyolojikle nemlendirilen eküvyonla önlük kollarının (sağ ve sol el kullanımına göre), yüzeylerle temas eden alt kısımlarına sürülerek örnek alınmıştır. Alınan örnekler eozin-metilen mavisi agarına ve kanlı agara ekilerek 37°C’de 24 saat inkübe edilmiştir. Kültür plaklarında üreyen koloniler Gram boyamasıyla değerlendirilmiştir. Gram-pozitif koklara katalaz, koagülaz (tüp ve lam koagülaz) testleri yapılmıştır. Stafilokok olarak değerlendirilen koloniler, bulanıklığı 0.5 McFarland standardına ayarlanarak süspansiyon haline getirildikten sonra Mueller-Hinton besiyerine ekilmiştir. Metisilin direnci sefoksitin diskiyle araştırılmıştır. Antibiyotik duyarlılık testi Clinical and Laboratory Standards Institute önerilerine göre disk difüzyon yöntemiyle yapılmıştır.

Bulgular: Değerlendirilen toplam 80 örneğin 2’sinde farklı 4 tip, 9’unda farklı 3 tip, 13’ünde farklı 2 tip üreme, 43 örnekte ise tek tip üreme olmuştur. Yıkama sonrası 1-3. günlerde alınan 13 örnekte üreme olmamıştır. Üremelerin 42’si metisiline duyarlı koagülaz-negatif stafilokoklar, 8’i metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, 16’sı metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokoklar, 7’si mikrokoklar, 10’u difteroidler, 7’si Bacillus spp., 1’i α-hemolitik streptokoklar, 2’si Gram-negatif basiller ve 5’i maya olarak tespit edilmiştir.

Sonuçlar: Önlük kollarının çalışma alanlarıyla temas halinde olması mikroorganizma kolonizasyonu için uygun ortam hazırlamaktadır. Örneklerin %84’ünde üreme olması ve %30’unda birden fazla mikroorganizma saptanması bunu desteklemektedir. Kısa kollu önlük tercih edilmesi, el yıkamanın bilekleri de kapsayacak şekilde yapılmasını ve hastane infeksiyonlarının daha etkin bir biçimde önlenmesini sağlayabilir.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2