Amaç: Bu çalışmada, anti-HIV-1/2 test sonucu tekrarlayan reaktif olarak bulunan kan donörlerinin, HIV infeksiyonundan şüphelenilen veya ameliyat ve doğum öncesi tarama yapılan hastaların, “line immunoassay” (LIA) ile yapılan doğrulama testi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2014-Aralık 2017 tarihleri arasında mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen serum örnekleri, anti-HIV-1/2 antikorları ve p24 antijenini birlikte tayin eden dördüncü kuşak “enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)” testiyle araştırılmıştır. Tekrarlayan reaktif örnekler, doğrulama testi olarak LIA yöntemiyle incelenmiştir.

Bulgular: Toplam 106 786 hastanın serumu ELISA yöntemiyle taranmıştır. Bu hastaların 47 723 (%45)’ü erkek, 59 063 (%55)’ü kadındı. Hastaların 37 375 (%35)’i servis ve yoğun bakım ünitesi hastası, 2040 (%2)’ı kan donörü, 1023 (%1)’ü diyaliz hastası, 4271 (%4)’i gebe, 2135 (%2)’i infeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuran ve 59 942 (%56)’si diğer polikliniklere başvuran hastalardan oluşmaktaydı. Yaş aralığı 15-93 arasında olan 90 (%0.08) hastanın serumunda ELISA yöntemiyle HIV 1-2 antikoru reaktif olarak bulunmuştur. Bu örneklerin 88’i LIA yöntemiyle araştırılmış ve 14 (%15.9)’ü pozitif, 4 (%4.5)’ü indetermine ve 70 (%79.5)’i negatif bulunmuştur. İkisinde ise ELISA ile tekrarlayan reaktif olarak saptanmadığı için doğrulama testi yapılmamıştır. Doğrulanan HIV-pozitif olgular, 2014’te 3 (%21), 2015’te 2 (%14), 2016’da 4 (%29) ve 2017 yılında 5 (%36) olgu olarak saptanmış ve olguların yıllara göre artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001).

Sonuçlar: Çalışmamızda hastalarda anti-HIV saptanma oranları bu konuda yapılmış diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. ELISA ile anti-HIV 1-2 testlerinde reaktif olarak bulunan hastaların %79.5’i yalancı pozitif olarak kabul edilmiştir. Bu hastaların otoimmün hastalıklar, malignite, gebelik ve endokrinolojik bozukluklara sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta doğrulanan hastalarda HIV pozitifliğinin son yıllarda giderek arttığı gözlenmiştir.

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 24-8.

Cite this article as: Varışlı AN, Demir T, Tekin S. [Confirmatory test results in patients with a reactive anti-HIV test result: Four-year data]. Klimik Derg. 2020; 33(1): 24-8. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2