Özet

Amaç: Bu çalışmada, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniği’nde takip edilen hastalarda gelişen infeksiyon tipleri, izole edilen patojenlerin dağılımı ve antimikrobiyal direnç profilleri irdelendi.

Yöntemler: Ocak 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği hekimleri tarafından konsülte edilen hematolojik maligniteli hastalarda gelişen infeksiyon atakları geriye dönük incelendi.

Bulgular: Hematolojik malignite tanısı olan 35 hastada 57 infeksiyon atağı gözlendi. Hastaların yaş ortalaması 48.64±18.45 (19-78) yıldı ve %71.4’ü erkekti. Akut lösemi en sık görülen primer hastalıktı (%62.9). İnfeksiyon ataklarının %84.2’si mikrobiyolojik olarak, %15.8’i klinik infeksiyon olarak tanımlandı. En sık görülen infeksiyon atakları, %43.9 primer bakteriyemi, %12.3 pnömoni ve %10.5 herpes zosterdi. Gram-negatif bakteriler %52.9 oranla en sık izole edilen etkendi. Otuz bakteriyemi atağının 14 (%46.7)’ünden Gram-pozitif bakteriler sorumluydu. Bunu 13 (%43.3) atakla Gram-negatif bakteriler ve 3 (%10) atakla C. albicans takip etti. Genişlemiş spektrumlu β-laktamaz üretimi Escherichia coli izolatlarının %35.7’sinde saptandı. Fluorokinolon direnci E. coli izolatlarının %28.6’sında bulundu. Staphylococcus aureus izolatlarının hepsi metisiline duyarlı iken koagülaz-negatif stafilokok izolatları metisiline dirençliydi. İnfeksiyona atfedilen mortalite hızı %8.6 idi.

Sonuçlar: Beklenen bakteriyel izolatların olası duyarlılık profillerine göre uygun empirik antimikrobiyal tedavinin başlanması hayat kurtarıcı bir yaklaşımdır. Yıllar içinde değişen flora ve bölgesel antibiyotik direnç paternleri göz önüne alındığında, hematoloji hastalarının bakteriyel epidemiyolojik verilerinin sürekli, aktif sürveyansla takip edilmesi gereklidir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2