Amaç: Çocuklardaki üriner sistem infeksiyonlarının ampirik tedavisine katkıda bulunmak üzere, tek merkezde bir yılda izole edilen üropatojenlerin antibiyotik direnç durumunun ve klinik risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Tek merkezde yapılan bu çalışmada Mart 2018-Mart 2019 arasında Çocuk Nefroloji Polikliniği’nde üreme tespit edilen idrar kültürleri ve antibiyogram sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta kayıtları, demografik veriler, örneklerin alınma şekli ve altta yatan üriner sistem problemleri açısından incelendi. Anlamlı bakteriürisi olan hastaların antibiyotik duyarlılık testi sonuçları değerlendirildi. En az üç farklı grup antibiyotiğe dirençli olan mikroorganizmalar çoklu ilaç dirençli (ÇİD) olarak tanımlandı. ÇİD olan mikroorganizmalara bağlı infeksiyonlarda lojistik regresyon analiziyle bağımsız klinik risk faktörleri araştırıldı.

Bulgular: En sık üreyen ilk iki mikroorganizma Escherichia coli (%74.3) ve Klebsiella spp. (%10.6) idi. Sefuroksim ve trimetoprim- sülfametoksazol (TMP-SXT) direnci E. coli için sırasıyla %40.6 ve %44, Klebsiella spp. için ise %60.8 ve %63 idi (p<0.05). Üreyen bakteriler arasında genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (GSBL)-pozitif olanların oranı %25.6 idi. GSBL-pozitif bakterilerde çoklu ilaç direnci %63.8 iken, GSBL-negatif bakterilerde bu oran %36.2 idi (p<0.05). ÇİD bakterilere bağlı idrar yolu infeksiyonlarında erkek cinsiyet oranı %31.9 iken, ÇİD olmayanlarda %20.1 idi (p<0.05). Risk faktörleri arasında erkek cinsiyet ve nörojen mesane varlığı, ÇİD bakteri üremesi için bağımsız risk faktörü olarak tanımlandı.

Sonuçlar: Çocuklarda altta yatan üriner sistem bozukluğuyla birlikte görülen anlamlı bakteriüride sefalosporinler ve TMP-SXT’teki yüksek direnç dikkate alınmalıdır. ÇİD bakteriler bu hasta grubunda özellikle erkek cinsiyette artan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 77-81.

Cite this article as: Yel S, Pınarbaşı AS, Pınar Sağıroğlu P, Atalay MA, İpekten F, Dursun İ. [Antibiotic resistance pattern in significant bacteriuria: What is the current situation in the Pediatric Nephrology Department?]. Klimik Derg. 2020; 33(1): 77-81. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2