Amaç: Gastroenterit etkeni pek çok mikroorganizma bulunmasına rağmen rutin laboratuvar testleri günümüz teknikleriyle bunların hepsini belirleyememektedir. Bu durum ampirik tedavide başarısızlıklara ve yanlış antibiyotik kullanımından dolayı ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada akut gastroenterit tanısı almış hastalarda Campylobacter ve Salmonella sıklığının ve antimikrobik duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 1 Haziran 2015-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında gönderilen dışkı örnekleri Campylosel agar (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) ve GN enrichment broth (Merck, Darmstad, Almanya)’a ekildi. Campylosel agar mikroaerofilik koşullarda 42°C’de 48-72 saat inkübe edildi. GN enrichment broth, 6-8 saat 37°C’de bekletildikten sonra EMB agar (Merck, Darmstad, Almanya) ve Hektoen enteric agar (Merck, Darmstad, Almanya)’a yayıldı. Campylobacter ya da Salmonella kuşkulu kolonilerin tür tanımları yapılmak üzere konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra “matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry” uygulandı. Campylobacter türleri için antibiyotik duyarlılık testi gradyan testiyle (Etest®, bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) yapıldı ve sonuçlar EUCAST kriterlerine göre değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 379 dışkı örneğinin 67 (%17.7)’sinde patojen mikroorganizma izole edildi. Bunların 42 (%62.7)’si Campylobacter ve 25 (%37.3)’i Salmonella olarak tanımlandı. 42 Campylobacter suşundan 41’i C. jejuni, biri C. coli olarak adlandırıldı. Campylobacter suşlarının 40 (%95.2)’ı eritromisine duyarlılık gösterirken, 28 (%66.7) Campylobacter suşu tetrasikline ve 16 (%38.1)’sı siprofloksasine duyarlı olarak bulundu.

Sonuçlar: Çalışmamızın sonuçları Campylobacter türlerinin gastroenterit etkeni olarak en sık izole edilen bakteri olduğunu ve antibiyotik duyarlılık sonucuna göre eritromisin tedavisi önerilebileceğini düşündürmektedir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 127-31.

Cite this article as: Çiftçi N, Türk-Dağı H, Tuncer İ. [Prevalence and antimicrobial susceptibility of Campylobacter and Salmonella species in patients with acute gastroenteritis]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 127-31. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2