Amaç: Bu araştırmada, yetişkin hastalarda hastane kaynaklı kandidemi epidemiyolojisi, sıklığı, bilinen risk faktörlerinin prevalansı, türlerin dağılımı, antifungal duyarlılıkları ve mortalite üzerine etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 1 Ağustos 2014-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yataklı servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde yatan ve yatıştan 48 saat sonra en az bir kan kültüründe Candida spp. üreyerek hastane kaynaklı kandidemi tanısı alan 18 yaş üstü 102 hasta prospektif olarak değerlendirilmiştir. Üreyen Candida suşları tür düzeyinde tiplendirilmiştir. Antifungal duyarlılıkları Sensititre™ YeastOne™ (TREK Diagnostics, Thermo Fisher Scientific, East Grinstead, Birleşik Krallık) paneliyle belirlenmiştir. Sonuçlar Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) M27-S4 ve M60 dokümanlarına göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmada kandidemi insidans hızı 1000 başvuruda 1.22 vaka olarak bulunmuştur. 102 hastanın %36.3’ünde etken Candida albicans iken, % 63.7’sinde albicans dışı Candida türleridir. En sık görülen albicans dışı Candida türleri, C. parapsilosis (%22.5), C. tropicalis (%16.7) ve C. glabrata (%12.7)’dır. En sık görülen risk faktörleri geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı (%98) ve idrar sondası varlığı (%96.1) olarak saptanmıştır. Ekinokandinler tüm Candida türlerine karşı iyi aktivite göstermiştir. C. parapsilosis izolatlarının %8.7'sinde flukonazole ve %4.4'ünde vorikonazole direnç saptanmıştır. C. tropicalis izolatlarının %5.9'unda flukonazole ve %5.9'unda vorikonazole direnç saptanmıştır. Flukonazole dirençli iki C. parapsilosis ve bir C. tropicalis suşunda vorikonazole çapraz direnç saptanmıştır. Tüm suşlar posakonazol ve amfoterisin B’nin epidemiyolojik eşik değerlerine göre vahşi suş olarak değerlendirilmiştir. Kandidemiyle ilişkili kaba mortalite oranı %79.3’tü. Mekanik ventilasyon, santral venöz kateter kullanımı ve total parenteral nütrisyon desteği mortaliteyi artırmıştır.

Sonuçlar: Merkezimizde antifungal ajanlara duyarlılığı azalan ve intrensek dirençli olan Candida türleri henüz sorun oluşturmamakla birlikte, kandidemi etkeni Candida suşları için tür tanımlaması ve antifungal duyarlılık testlerinin yapılması gerekmektedir.

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 250-8.

Cite this article as: Kolak ÇÇ, Erman-Daloğlu A, Özhak B, Öğünç D, Günseren F. [Epidemiology of candidemia, antifungal susceptibilities of Candida species and their impact on mortality in adult patients admitted to Akdeniz University Hospital]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 250-8. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2