Özet

Amaç: Bu çalışmada 2015-2016 influenza sezonunda hastanemizde ağır akut solunum yolu hastalığı (SARI) tanısıyla takip edilen hastaların demografik ve klinik özelliklerinin ve bölgemizde baskın virus suşlarının belirlenmesi amaçlandı.

Yöntemler: Hastanemizde 15 Aralık 2015-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında SARI tanısıyla izlenen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri değerlendirmeye alındı. Tüm hastaların nazofaringeal sürüntü örnekleri, solunum yolu multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testiyle incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 107 hasta dahil edildi. Hastaların 69 (%64.5)’u erkek, ortanca yaş 68 (20-95 arasında) idi. Başvuru öncesi şikayet süresi ortalama 3.8 gün olarak bulundu. Ortalama yatış süresi 11.7 gün olan hasta grubumuzda, hastaların %23.4’ü yoğun bakım ünitesinde takip edildi. En sık başvuru 2016 yılının ikinci ve yedinci haftaları arasında oldu. Solunum yolu multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testinde 41 (%38.3) hastada viral etken saptandı. Etkenlerin %80.5’i influenza A virusu (%63.4 H1N1, %7.3 H3N2, %9.7 influenza A), %14.6’sı influenza B virusu, %2.4’ü koronavirus OC43 ve %2.4’ü insan metapnömovirus idi. Kaba mortalite %15.9, SARI’ye bağlı mortalite %8.4, influenza A (H1N1)’ya bağlı mortalite %11.5 olarak bulundu. PCR-pozitif ve PCR-negatif hasta grupları arasında altta yatan hastalıklar açısından kronik obstrüktif akciğer hastalığı varlığı; laboratuvar bulguları açısından alanin ve aspartat aminotransferaz yüksekliğinin PCR-pozitif grupta daha fazla olması dışında fark saptanmadı. İki grup arasında yoğun bakım ünitesinde yatış gerekliliği ve mortalite yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Hastalar başvuru öncesi şikayet sürelerine göre değerlendirildiklerinde başvuru öncesi şikayet süresinin ≤4 gün ya da >4 gün olma durumuna göre PCR pozitifliği, yoğun bakım ünitesinde yatış gerekliliği ve mortalite açısından farklılık saptanmadı. Mortaliteyle seyreden hastaların şifayla taburcu olan hastalara göre daha çok yoğun bakım ihtiyacı oldu.

Sonuçlar: 2015-2016 influenza sezonu için SARI sürveyansı bölgesel sonuçlarımız Türkiye ve Avrupa verileriyle benzer özelliklerde bulunmuştur.

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 114-9.

Cite this article as: Civelek-Eser F, Tütüncü EE, Haykır-Solay A, et al. [Evaluation of patients diagnosed with severe acute respiratory tract infection: 2015-2016 influenza season]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 114-9. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2