Özet

Amaç: Acinetobacter baumannii’ye bağlı bakteriyemilerde mortalite için risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı. 

Yöntemler: BacT/Alert (bioMérieux, Durham, NC) otomatize kan kültür sistemiyle kan kültür izolatlarından A. baumannii izole edilen olgular tespit edildi. Bakteriyemiden sağ çıkan hastalarla fatal seyreden hastalar, demografik özellikleri, altta yatan hastalıkları, uygulanan invazif girişimler ve mikroorganizmanın antibiyotik direnci açısından karşılaştırıldı; almakta olduğu antibiyotiklerin uygunsuzluğunun sonuca etkisi istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 40 hastadan 21 (%52.5)’i A. baumannii bakteriyemisi nedeniyle kaybedildi. Mortalite için risk faktörleri değerlendirildiğinde tek değişkenli analiz sonuçlarına göre 50 yaş üzerinde olma, APACHE II skorunun 16’nın üzerinde olması ve üniteler arasında birden fazla nakil olması anlamlı bulunan parametrelerdi (p<0.05). Yapılan Cox regresyon sağkalım analizine göre yaşı >50 olan olgularda, <50 olanlara göre 3.5 kat fazla ölüm oranı saptandı. APACHE II skoru >16 olan olgularda,  <16 olanlara göre 2.8 kat daha fazla ölüm oranı saptandı. Fatal seyreden olgularda imipenem direnci %67.5, karbapenem direnci %76 olarak tespit edildi. Olguların %70’inin almakta olduğu antibiyotik tedavisinin uygun olmadığı saptandı. Hastaların almakta olduğu veya empirik başlanan antibiyotik tedavisinin uygunsuzluğu mortalite için risk faktörü olarak bulunmadı (p>0.05).

Sonuçlar: Hastalarda mortaliteye işaret eden risk faktörlerinin bilinmesi ve bu hastaların erken tanınması hastanın prognozu açısından önem taşımaktadır. Akut hastalığın ve altta yatan hastalığın şiddetiyle ilgili doğru kararı vererek uygun tedaviye başlamanın, A. baumannii bakteriyemisinde sonuca etkisi daha iyi olacaktır.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2