En Çok Okunanlar

Yazım Kuralları

Yazar Onay Formu

ICMJE Formu

Klimik Dergisi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin süreli yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Yıl içinde gerektiğinde özel sayılar da yayımlanabilir.

Klimik Dergisi, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında tanı, tedavi ve korunmaya ilişkin temel ve uygulamalı araştırma makaleleri, derlemeler, editör görüşleri, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayımlar.

Yazarlar makale gönderimlerini derginin online makale kabul sistemi üzerinden yaparlar (http://www.klimikdergisi.org).

Yazarlar onay formunu doldurarak, makalelerinin telif hakkını Klimik Dergisi’ne bıraktıklarını, bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışmasına yol açabilecek mali ya da diğer ilişkilerini açıklamalıdır. Bu formun tüm yazarlar tarafından imzalanmış olması gerekir.

Derginin dili Türkçe’dir. Yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilebilir.

Metnin dergide yer alabilmesi için en az iki bilimsel danışmanın değerlendirmesinden sonra Yayın Kurulu’nca da uygun görülmesi gerekir. Yayın Kurulu yayın kurallarına uymayan metinleri yayımlamama, düzeltmek için yazarlarına geri gönderme ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir.

Gönderilen makalelerin Uluslararası Tıbbi Editörler Kurulu’nca hazırlanan ve Ekim 2008’de güncellenen Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication’daki kurallara uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Metnin orijinaline http://www.icmje.org adresinden ulaşılabilir.

Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için ilgili uluslararası anlaşmalara uygun (Helsinki Declaration of 1975, revised 2002 – http://www.vma.net/e/policy/b3.htm, “Guide for the care and use of laboratory animals” – http://www.nap.edu/catalog/5140.html) etik kurulu onayı gerekmektedir.

Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir.

Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere teslim edilmiş veya kabul edilmiş olmamalıdır. Özet biçiminde yayımlanmış bir ön bildirinin bitmiş biçimine yer verilebilir. Yayımlanması istenen metnin herhangi bir bölümünde çıkarılması istenen bir bölüm olduğu takdirde de yine bir yazıyla başvuru yapılır ve gerekli değişikliğin yapılması istenir.

Yayımlanması istenen metin herhangi bir nedenle yazar(lar)ca geri çekilmek istenirse yine nedenleri açıklayan bir yazıyla başvuru yapılır.

Yazarların çalıştıkları kurumun adından ve araştırmanın gerçekleştiği bölüm veya kurumun adından ana metinde söz edilmemelidir.

İletişimi yürüten yazar iletişim bilgilerini açıkça belirtmelidir (telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi). İletişimi yürüten yazarların bilgileri, dergide yayımlanmaktadır.

Yazarlar yayımlanmak üzere teslim ettikleri her şeyin bir kopyasını saklamalıdır.

Teslim edilmiş bir metnin tümünün veya bir bölümünün başka bir yerde yayımlanması söz konusu olursa Editör Ofisine bilgi verilmesi zorunludur.

Yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Yayımlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.

Yayımlanması kabul edilmeyen metinler geri verilmez.

Yazım Kuralları

Makaleler sırasıyla her biri ayrı sayfada olacak şekilde şu bölümlere ayrılır: Başlık sayfası, özet ve anahtar sözcükler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, teşekkür (istenirse), çıkar çatışması beyanı, kaynaklar, tablolar/şekiller/resimler (her tablo başlık ve dipnotlarıyla birlikte ayrı bir sayfaya yazılmalıdır), şekil ve resim altyazıları.

Makalenin bütün bölümlerinin başlık, özet, ana metin, teşekkür, tablolar, şekil ve resim altyazıları dahil iki boşluklu ve 12 punto olarak yazılması gerekir. Yeterli sayfa kenarı boşluğu bırakılmalıdır. Yazarlar başlık sayfasından itibaren makalenin tüm sayfalarını sırasıyla numaralandırmalıdır.

Makalelerin başlığı bilgi eksikliğine yol açmamak koşuluyla çok uzun olmamalıdır.

Anahtar sözcükler, Medical Subject Headings’e uygun olarak verilmelidir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Makale Türleri

Özgün Araştırma

Araştırma tipindeki bir makalede ana metin, Giriş, Yöntemler, Bulgular, İrdeleme bölümlerine ayrılır. Gerektiğinde “Yöntemler” ve “Bulgular” bölümleri alt başlıklara ayrılabilir. Özet bölümü “Amaç, Yöntemler, Bulgular, Sonuçlar” başlıklarına göre biçimlendirilmelidir.

Olgu Sunumu

Olgu sunumu tipindeki bir makalede ana metin “Giriş, Olgu(lar), İrdeleme” bölümlerine ayrılır.

Derleme, Editör Görüşü ve Editöre Mektup

Bu türler için Yayın Kurulu’nun uygun gördüğü düzenlemeler yapılabilir. Bunun için dergide yayımlanmış benzer yazılara bakılmalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklar için Amerikan Ulusal Standardlar Enstitüsü standard stili temel alınmalıdır (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC&depth=2).

Kaynaklar metinde yer aldıkları sırayla numaralandırılmalıdır. Kaynakların numaraları parantez içinde belirtilmelidir. Sadece tablo, şekil veya resim altyazılarında kullanılan kaynaklar, tablo, şekil veya resmin metinde geçtiği sırayla numaralandırılmalıdır.

Dergi başlıkları, “MEDLINE için Dizinlenen Dergiler Listesi”nde kullanılan formata uygun olarak kısaltılmalıdır (ftp://ftp.nlm.nih.gov/online/journals/lsiweb.pdf).

1. Dergi Makalesi

En Fazla Altı Yazarlı
Öztürk DB, Kuşçu F, Gürbüz Y, Gül S, Tütüncü EE, Şencan İ. Kliniğimizde 2006-2007 yılları arasında takip ettiğimiz 20 Kırım-Kongo kanamalı ateşi olgusunun değerlendirilmesi. Klimik Derg. 2008; 21(3): 93-6.

Altı Yazardan Fazla
Eraksoy H, Basustaoglu A, Korten V, et al. Susceptibility of bacterial isolates from Turkey: a report from the Meropenem Yearly Susceptibility Test Information Collection (MYSTIC) Program. J Chemother. 2007;19(6):650-7.

2. Dergi Ekinde Makale

Ceylan E, Ertuğrul MB. Hematolojik malignitesi olmayan hasta grubunda akciğerin mantar infeksiyonlarına klinik yaklaşım. Klimik Derg. 2008; 21(Suppl. 2): 11-22.

3. Yazarı Verilmemiş Makale

Drug-resistance tuberculosis among the foreign-born in Canada. Can Commun Dis Rep. 2005; 31(4):46-52.

4. Kitap Bölümü

Yazarlı

Türkçe
Serter D. Virüs, Riketsiya ve Klamidya Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1997:27-32.

Yabancı Dil
Mims CA, Nash A, Stephen J. Mims’ Pathogenesis of Infectious Diseases. 5th ed. San Diego: Academic Press, 2001: 361-91.

Editörleri Olan

Türkçe
Aktaş F. Antiviral ilaçlar. In: Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, eds. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008: 399-424.

Yabancı Dil
Musher DM. Streptococcus pneumoniae. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2005: 2392-411.

5. Kongre Kitabında Özet

Türkçe
Özakın C, Mıstık R, Akdiş AC. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde son altı yıl içinde izlenen bakteriyel menenjitlerin tanı ve tedavi açısından değerlendirilmesi [Özet]. In: Willke A, Ünal S, Doğanay M, eds. 7. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (11-15 Eylül 1994, Ürgüp) Kitabı. İstanbul: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 1994: 283-4.

Yabancı Dil
Elaldi N, Kaya S, Dokmetas I, et al. Markedly elevated serum cytokine levels and high viral titers in fatal Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) [Abstract]. In: Abstracts of 47th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (Chicago, Illinois, September 17-20, 2007). Washington, DC: American Society for Microbiology, 2007: 482.

6. Editöre Mektup

Türkçe
Yavaşoğlu İ, Kadıköylü G, Bolaman Z. Komayla seyreden bir nörobruselloz olgusu [Mektup]. Klimik Derg. 2007; 20(2): 63.

Yabancı Dil
Doganci L. New insights on the bleeding disorders in CCHF [Letter]. J Infect. 2007; 55(4):379-81.

7. İnternet

Yazarlı

Çelebi G. Tularemi [İnternet]. İstanbul: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği [erişim 22 Ocak 2009]. http://www.klimik.org.tr/home/tularemi.asp?cont=makale.

Standard

Avian Influenza: Current H5N1 Situation [Internet]. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention [erişim 30 Aralık 2008]. cc.

Tablolar, Şekiller ve Resimler

Tabloların her biri ayrı bir sayfada olmalıdır. Metindeki geçişlerine göre sırasıyla numaralandırılmalı; her birine kısa bir başlık verilmeli ve başlık tablonun üst kısmına yerleştirilmelidir. Tablo içinde yatay ve dikey çizgiler kullanılmamalı, her sütuna kısa veya özet bir başlık verilmelidir. Yazarlar, açıklayıcı nedenleri başlığa değil dipnotlara koymalıdır. Bütün standard olmayan kısaltmalar dipnotlarda açıklanır. Dipnotlarda sırasıyla şu semboller kullanılmalıdır: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡. Yayımlanmış veya yayımlanmamış bir kaynaktan veri kullanıyorsa, izin alınmalı ve teşekkür edilmelidir. Baskıda çok yer kaplayan yedek verileri içeren ek tablolar, arşivde saklanmak üzere derginin elektronik sürümünde yayımlanabilir.

Şekiller ve resimler metindeki geçişlerine göre numaralandırılmalı, yüksek çözünürlüklü ve .jpg formatında olmalıdır. Şekillerin ve resimlerin siyah beyaz olması tercih edilir; ancak siyah beyaz olduğunda net ve anlaşılır olmayanlar renkli olarak kullanılabilir.