Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Mikrobiyolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması

1.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara, Türkiye

2.

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

3.

Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

4.

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

5.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Düzce, Türkiye

Klimik Dergisi 2013; 26: 9-12
DOI: 10.5152/kd.2013.03
Okunma: 598 İndirilme: 114 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ), yetişkinlerde bakteriyel infeksiyonların en sık görülen sebebi olup, her iki cinste ve tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Bu çalışmada, ÜSİ’nin hızlı ve güvenilir tanısında, Gram boyaması, Thoma sayma kamarasında lökosit sayımı, nitrit testi ve lökosit esteraz (LE) testinin etkinliği, ÜSİ tanısında altın standard olan idrar kültürüyle karşılaştırılmıştır. 

 

Yöntemler: Mayıs-Kasım 2010 arasında polikliniklerden ya da yatan hastalardan gönderilen 658 idrar örneği incelenmiştir. Klinik bilgilerine ulaşılan, ÜSİ’yi düşündüren semptomları bulunan ve yaş aralığı 0-106 olan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. İdrar örnekleri, Gram boyaması, Thoma sayma kamarasında lökosit sayımı, nitrit testi ve LE testiyle incelenerek kültürleri yapılmıştır. Üreyen mikroorganizmalar klasik yöntemler ve API® (bioMeriéux, Fransa) kullanılarak saptanmıştır.

 

Bulgular: Örneklerin 137 (%20.8)’sinde üreme tespit edilmiş, 143 (%21.7)’ü kontaminasyon olarak değerlendirilmiştir. Gram boyamasının duyarlılığı %82.2, özgüllüğü %96.8, yalancı pozitifliği %3.2, yalancı negatifliği %17.8 olarak saptanmış olup, bu oranlar sırasıyla Thoma sayma kamarasında lökosit sayımı için, %78.8, %81.5, %18.5, %21.2; nitrit testi için, %40.1, %95.8, %4.2, %59.9; LE testi için, %88.1, %34.1, %65.9, %11.9 olarak tespit edilmiştir. 

 

Sonuçlar: Gram boyamasının, duyarlılık ve özgüllüğünün oldukça yüksek, yalancı pozitif ve yalancı negatifliklerinin diğer yöntemlere oranla düşük ve uygulanabilirliğinin kolay olması nedeniyle, ÜSİ’nin hızlı tanısında kullanılabilecek en uygun yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484