ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Fosfomisin ve Bazı Antimikrobiyal Ajanların Üriner Escherichia coli İzolatlarına In Vitro Etkinliğinin Değerlendirilmesi
1 Tekirdağ Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Tekirdağ, Türkiye  
2 Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Tekirdağ, Türkiye  
3 Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye  
Klimik Dergisi 2012; 25: 77-80
DOI: 10.5152/kd.2012.21
Anahtar Kelimeler: Üriner sistem infeksiyonları Escherichia coli, fosfomisin.
Özet

Amaç: Fosfomisin, komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında sıklıkla kullanılan bir antimikrobiyal ajandır. Çalışmamızın amacı idrar örneklerinden izole edilen Escherichia coli suşlarına karşı fosfomisinin in vitro etkinliğini araştırmaktır.

 

Yöntemler: Çalışmaya alınan idrar örnekleri, Tekirdağ ilinde bulunan iki hastaneden elde edilmiştir Ocak 2010-Mart 2011 tarihleri arasında bu hastanelerde izole edilen E. coli suşlarının fosfomisin duyarlılığı retrospektif olarak incelenmiş ve değerlendirme Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre disk difüzyon yöntemiyle yapılmıştır.

 

Bulgular: İncelenen toplam 561 E. coli suşundan 34 (%6.1)’ü fosfomisine dirençli bulunmuştur. Direnç oranı ayakta tedavi gören hastalarda (%73.52) ve üroloji kliniğinden gönderilen hastalarda (%47.05) daha yüksek bulunmuştur. Soyutlanan 561 suşun diğer antibiyotiklere karşı duyarlılıkları da incelenmiş ve ampisilin-sulbaktama %44.8, siprofloksasine %19.4, levofloksasine %18.1, gentamisine %15.1 ve amikasine %11.8 oranında direnç saptanmıştır 

 

Sonuçlar: Çalışma verilerine göre, bölgemizde üriner E. coli izolatlarında fosfomisin etkinliğinin iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. In vitro antimikrobiyal duyarlılık sonuçlarının, klinik etkinlik çalışmalarıyla birlikte değerlendirilmesi yararlı olacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 19.09.2019